/ materie
"The only defense against the world is a thorough knowledge of it "
STRAFRECHT / VERKEERSRECHT

Een onverwacht telefoontje, een rare brief in de bus, ...
Het overkomt zovelen onder ons.
Of je wordt opgeroepen voor een verhoor als getuige, dader of slachtoffer, wordt gedagvaard voor de correctionele rechtbank of politierechtbank, het brengt altijd veel stress en onzekerheid met zich mee.

Op zo'n moment is de bijstand van een persoonlijk raadsman cruciaal.
Wij hebben een jarenlange pleitervaring voor alle rechtbanken, van de laagste tot de hoogste, van de politierechtbank tot het Hof van Assisen, voor slachtoffers en verdachten, voor iedereen!
Wij zijn voorbereid op alle mogelijke problemen zodat u dat niet hoeft te zijn.
OPSPORINGSONDERZOEKEN

Bijstand bij politieverhoren
Advies verstrekken over verder verloop onderzoek en proceduremogelijkheden
Opstellen en indienen van verzoeken tot inzage van strafdossiers
Contacten met O.M. en politiediensten
Inzage strafdossiers
Nastreven van bijkomende onderzoeken
Desgevallend opstellen en indienen van klacht met burgerlijke partijstelling bij Onderzoeksrechter om , na een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek na te streven

GERECHTELIJKE ONDERZOEKEN

Bijstand bij eerste verhoor als verdachte
Bijstand bij verhoor in kabinet Onderzoeksrechter
Grondige inzage en bestudering strafdossier telkens wanneer dit mogelijk of nodig is
Bijstand bij eerste en volgende zittingen van Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling
Uitwerken voorlopige voorstellen vrijheid onder voorwaarden
Contacten met Onderzoeksrechter teneinde een handlichting van aanhoudingsmandaat te bekomen
Regelmatige besprekingen met de cliënt ongeacht situatie voorlopige hechtenis of niet
Opstellen en uitwerken verzoekschriften tot bijkomend onderzoek
Bijstand cliënt bij procedure BOM controle
Bestudering eindvordering O.M.Bijstand cliënt bij zittingen i.v.m. regeling procedure voor Raadkamer
Opstellen en indienen van klacht burgerlijke partijstelling bij Onderzoeksrechter voor een slachtoffer van strafbare feiten in reeds lopend gerechtelijk onderzoek
Bijstand van slachtoffers in strafzaken zowel bij de zitting regeling procedure voor de Raadkamer als ten gronde voor de Correctionele rechtbank.

PROCEDURE TEN GRONDE

Bestudering strafdossier met het oog op behandeling ten gronde van dossier voor Correctionele rechtbank
Uitvoerige voorbereidende besprekingen met de cliënt
Uitwerken conclusies ten gronde waarbij alle mogelijke verdedigingsmiddelen voor de cliënt zullen ontwikkeld worden
Behandeling voor de Correctionele rechtbank met steeds grondige en uitvoerige pleidooienKennisname van vonnis en bespreking ervan met de cliënt
Tijdig uitwerken en overmaking van advies i.v.m. eventueel hoger beroep en/ of verzet
Opvolgen van beroepsprocedures
Hernieuwde bestudering strafdossier met het oog behandeling van het dossier voor het Hof vanBeroep
Uitwerken en opstellen van beroepsconclusies
Behandeling van de zaak in graad van hoger beroep met uitvoerige pleidooien
Bestudering van arrest en verstrekken van advies aan de cliëntInstellen van eventueel cassatieberoep in strafzaken
Opvolgen van cassatieprocedure

PROCEDURES STRAFUITVOERINGSRECHTBANK

Regelmatige besprekingen met de cliënt in de strafinrichting
Bestudering dossier SURB
Bijstand van cliënt ter zitting van SURB

BIJSTAND ADMINISTRATIEVE EN TUCHTRECHTERLIJKE PROCEDURES

Bijstand leveren voor cliënt bij deze procedures bij dienst intern toezicht politiediensten
Bijstand bij verhoren voor Comité P
Bijstand bij administratieve dan wel tuchtrechterlijke verhoren bij het Ministerie van Defensie
Bijstand bij administratieve dan wel tuchtrechterlijke verhoren bij de Orde der Geneesheren
Bijstand bij administratieve dan wel tuchtrechterlijke verhoren bij de Raad der Dierenartsen
Bijstand inzake administratieve dan wel tuchtrechterlijke procedures bij KBVB en KBKB
VERKEERSRECHT

Bijstand cliënt bij politieverhoor
Opvolgen strafrechterlijk onderzoek
Melding tussenkomst als raadsman bij bevoegde diensten van parket Procureur des Konings
Bestudering strafdossier ter voorbereiding van behandeling van dossier voor politierechtbank
Verstrekken van correct advies aan de cliënt zowel qua inhoud dossier als verdedigingsmogelijkheden
Behandeling dossier voor politierechtbank
Bestudering vonnis en bespreking ervan met de cliënt
Verstrekken van correct advies i.v.m. eventueel hoger beroep
Bijstand in graad van hoger beroep voor Correctionele rechtbank
Opvragen van administratieve dossiers bij verzekeringsmaatschappijen teneinde correcte adviezen aan de cliënt te kunnen bezorgen
Bijstand en behandeling van procedures voor politierechtbank en rechtbank eerste aanleg i.v.m.burgerlijke procedures n.a.v. een verkeersongeval
Verdere bijstand bij eventuele procedures tot het terug bekomen van het rijbewijs en verzoeken tot herstel van het recht tot sturen
FAMILIERECHT
FAMILIE RECHT
ECHTSCHEIDING

Echtscheidingen
procedure Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
procedure Echtscheiding met onderlinge toestemming
procedure scheiding van tafel en bed
omzetting echtscheiding in scheiding tafel en bed
omzetting scheiding tafel en bed in echtscheiding
aanstelling gerechtsdeurwaarder vaststelling overspel
vereffening en verdeling
Vorderingen tot tijdelijk huisverbod in het geval van huiselijk geweld

ONDERHOUDSVERPLICHTING

Onderhoudsverplichtingen - kinderen
van ouders t.o.v. hun kinderen
uitkering levensonderhoud (tegen verwekker)
Onderhoudsverplichtingen tussen (ex)gehuwden/(ex)wettelijk samenwonenden
tussen echtgenoten voor de duur van het huwelijk
tussen wettelijk samenwonenden
als voorlopige maatregel
ontvangstmachtiging
tussen echtgenoten na beëindiging van het huwelijk
tussen wettelijk samenwonenden na beëindiging van de wettelijke samenwoning
Onderhoudsverplichtingen - andere
van de langstlevende wettelijk samenwonende t.o.v. kinderen van de vooroverleden wettelijksamenwonende
van (schoon)kinderen t.o.v. (schoon)ouders/bloedverwanten in opgaande lijn
van de nalatenschap van de wettelijk samenwonende zonder nakomelingen aan zijnbloedverwanten in opgaande lijn
Problemen met de betaling van alimentatie'! Lees hier verder.

HUWELIJK OF SAMENWONEN

Huwelijk
Nietigverklaring huwelijk algemeen
Nietigverklaring wegens schijnhuwelijk
Beroep tegen weigering ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken
Samenwoning
Vorderingen tot nietigverklaring wettelijke samenwoning en nietigverklaring wegens schijnwettelijke samenwoning
Beroepen tegen weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte vanverklaring van wettelijke samenwoning op te maken
Vorderingen tot tijdelijk huisverbod in het geval van huiselijk geweld

KINDEREN

Onderhoudsverplichtingen
van ouders t.o.v. hun kinderen
Uitkering levensonderhoud - tegen verwekker
Betwistingen kinderbijslag - aanwijzing bijslagtrekkende en verzet tegen de uitbetaling aande bijslagtrekkende
Verblijfsregeling
regelingen rond het verblijf tijdens de schoolperiode en in de vakanties
kindontvoering bij echtscheiding - lees meer
Uitoefening van het ouderlijk gezag
toezicht op het beheer door de andere ouder bij niet-gezamenlijke uitoefening van hetouderlijk gezag
opheffing leeftijdsvoorwaarde voor aangaan van huwelijk
toestemming in het huwelijk van een minderjarige
bekrachtiging overeenkomst pleegvoogdij
vorderingen n.a.v. de beëindiging pleegvoogdij
vordering tot beëindiging pleegvoogdij
ontvoogding minderjarige
toestemming voor een schenking bij huwelijkscontract door een minderjarige bijontstentenis van bijstand van de ouders
machtiging aan minderjarige om toe te stemmen in alle overeenkomsten (schenkingen)vervat in het huwelijkscontract bij gebrek aan bijstand van (één van) zijn ouders
vaststelling voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen
bescherming grensoverschrijdend bezoekrecht
verzet opvragen gelden door minderjarige
Recht op persoonlijk contact
niet naleving verblijfsregeling/recht persoonlijk contact
niet naleving EOT
dwangmaatregelen i.v.m. verblijfsregeling - absolute noodzaak
Hoorrecht minderjarige•
het recht om gehoord te worden. Lees meer over het hoorrecht voor minderJartU 11.

ADOPTIE

Binnenlandse adoptie
verzoek tot adoptie
beoordeling adoptiegeschiktheid
weigering/ toestemming adoptie
nieuwe adoptie
herziening adoptie
herplaatsing onder ouderlijk gezag
herroeping gewone adoptie
opnieuw plaatsing onder ouderlijk gezag na herroeping
Interlandelijke adoptie
vaststelling/ verlenging adoptiegeschiktheid
adopteerbaarheid kind
verzoek tot adoptie
beroep tegen beslissing centrale federale autoriteit

AFSTAMMING

Afstamming
betwisting moederlijke afstamming
betwisting vaderlijke afstamming
Instemming/ betwisting erkenning
vordering toestemming/ vernietiging erkenning minderjarig kind

ERVEN- NALATENSCHAP

Nalatenschappen, schenkingen onder levenden en testamenten
vereffening en verdeling nalatenschap
inbreng in nalatenschap
betwisting testament
schenking
vordering tot benoeming beheerder over nalatenschap
vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine nalatenschappen en inzakelandbouwbedrijven
onbeheerde nalatenschappen
vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers
aanstelling curator
machtiging openbare verkoop onroerende goederen
machtiging openbare verkoop roerende goederen
vordering van algemeen legataris tot inbezitstelling nalatenschap
aanvraag verlenging termijnen

HUWELIJKSVERMOGEN

Vorderingen m.b.t. het huwelijksvermogensrecht
homologatie akte wijziging huwelijksvermogensstelsel
vermogensrechtelijke betwistingen bij concubinaat
machtiging om bepaalde handelingen m.b.t. het gemeenschappelijk vermogen alleen te verrichten
opleggen verbod/verlenen van machtiging om bestuurshandelingen te verrichten m.b.t.gemeenschappelijk vermogen
nietigverklaring handelingen verricht door de andere echtgenoot m.b.t. gemeenschappelijke schulden
ontnemen bestuursbevoegdheid van andere echtgenoot m.b.t. het eigen vermogen of het gemeenschappe- lijke vermogen
betwistingen i.v.m. wet op samenlevingscontracten
machtiging voorafname gemeenschappelijke goederen hij verdeling wettelijk stelsel
scheiding van goederen
vordering jegens andere echtgenoot ingevolge betaling gemeenschappelijke schuld bovenzijn/haar aandeel
machtiging inkoop van aandeel van andere echtgenoot
omzetting vruchtgebruik

VEREFFENING - VERDELING

Vorderingen tot verdeling
vordering tot gerechtelijke verdeling
aanstelling notaris
vervanging notaris
aanwijzing beheerder
aanstelling deskundige
geschillen of moeilijkheden n.a.v. tussentijds proces-verbaal
Inkorting termijnen
overschrijving termijnen - vervanging
geschillen m.b.t. staat van vereffening
verklaring van afwezigheid
uitspraak verklaring van afwezigheid
derdenverzet tegen vonnis van verklaring van afwezigheid

BURGERLIJKE STAND

Procedures i.v.m. akten van de burgerlijke stand
vaststelling echtelijke verblijfplaats
vordering tot verbetering akte burgerlijke stand
verbetering akte burgerlijke stand, opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar- vervangend vonnis voor niet opgestelde geboorte- of overlijdensakte
homologatie akte van bekendheid door beëdigde verklaring
verlenen toestemming voor afgifte van een eensluidend afschrift/uittreksel van een akte van de burgerlijke stand
beroep in geval van weigering van erkenning
geldigheid van een buitenlandse authentieke akte/vordering tot uitvoerbaarverklaring
beroep tegen weigering bewaarder tot kantmelding of overschrijving van een buitenlandse authentieke akte
nationaliteitskeuze en -verklaring
vorderingen tot wijzigingen geslacht van een persoon
erkenning tot staatloze
gerechtelijke verklaring van overlijden
derdenverzet tegen vonnis verklaring van overlijden

Contacteer ons vrijblijvend om uw dossier te bespreken

CONTACT