/ tarieven

" For time and the world do not stand still. Change is the law of life. And those who look only to the past or the present are certain to miss the future. "


John F. Kennedy
Frankfurt 25 juni 1963

ERELOON
Het ereloon vormt de vergoeding voor de prestaties die de advocaat in uw dossier levert. De kantoorkosten slaan op kosten voor de opening van een dossier, briefwisseling en dactylografie, kopieën, faxen, e-mails en verplaatsingskosten (kilometervergoeding).
Andere kosten kunnen slaan op rolrechten, kosten van een gerechtsdeurwaarder of een deskundige, enz.

Al tijdens de eerste consultatie worden heldere afspraken gemaakt over zowel de erelonen als de kosten die zullen worden aangerekend. Deze afspraken worden op verzoek ook schriftelijk bevestigd per mail na de eerste consultatie of bij het overmaken van de eerste voorschotfactuur.

Wat het ereloon betreft, wordt standaard met een uurtarief gewerkt. Dit tarief varieert tussen € 150 en € 350 per gepresteerd uur (excl. btw) en is afhankelijk van de vereiste specialisatie van:

- De advocaat
- De spoedeisendheid van de procedure
- De moeilijkheidsgraad
- De inzet van het geschil


Bovenop het afgesproken uurtarief kan, afhankelijk van het resultaat, een succes fee worden aangerekend. In bepaalde dossiers kan worden afgeweken van voormelde uurtarieven of kan met een forfait worden gewerkt.


KOSTEN
Onze kantoorkosten worden per eenheid aangerekend. De gehanteerde tarieven worden steeds schriftelijk meegedeeld.
Andere kosten zoals rolrechten en kosten van een gerechtsdeurwaarder worden aangerekend aan de reële kostprijs.


PROVISIE
Na het openen van uw dossier zal een eerste voorschotfactuur worden bezorgd teneinde de eerste prestaties en kosten te dekken. Vervolgens zullen, naargelang de prestaties oplopen, bijkomende voorschotten worden aangerekend.
Indien u dat wenst kan u op elk ogenblik om een tussentijdse afrekening vragen. Bij elke tussentijdse afrekening en/of eindafrekening ontvangt u een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties (met vermelding van de datum waarop de prestatie werd verricht, de duur en de omvang van de prestatie) evenals de aangerekende kosten.
Tenzij dit anders overeengekomen zou zijn, verbindt de cliënt er zich toe om een voorschot te betalen voor de erelonen en de administratieve kosten die door het kantoor worden gedragen.

Het kantoor houdt zich het recht voor haar werkzaamheden niet aan te vangen of, bij hoogdringende zaken waarbij reeds aanvang werd genomen, deze te staken bij niet-betaling van de gevraagde provisie. Indien gewenst kan een schriftelijke onkosten en erelonen overeenkomst worden opgesteld en afgesloten.

Heeft u nog vragen over onze manier van aanrekenen van erelonen en kosten, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!


Contacteer ons vrijblijvend om uw dossier te bespreken

CONTACT